Contact
Secretariat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile Phone: +84919 375328 

Address: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Công đồng.

105,  Kiên Thị Nhẫn Street, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province. Tel: 0294.3862357.